Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Traycon Projecten B.V.

Artikel 1                  Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

       Gebruiker                : Traycon Projecten B.V.

Opdrachtgever    : de wederpartij van de gebruiker

Overeenkomst      : de overeenkomst tot aanneming van het werk

Artikel 2                  Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever, waarop Traycon Projecten B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door de enkele aanvaarding van de aanbiedingen, offertes of door het enkele sluiten van een overeenkomst met Traycon Projecten B.V. anderszins, aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud ervan.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Traycon Projecten B.V., voor e uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Traycon Projecten B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

 

Artikel 3                  Offertes

 1. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De door Traycon Projecten B.V. opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. De offertes zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven.
 3. Een verkoopovereenkomst of overeenkomst m.b.t. uitvoering van het werk komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever en Traycon Projecten B.V..
 4. Indien aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de gebruiker daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4                  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Traycon Projecten B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Traycon Projecten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor dat alle gegevens, waarvan Traycon Projecten B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Traycon Projecten B.V. te worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Traycon Projecten B.V. zijn verstrekt, heeft Traycon Projecten B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgends de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Traycon Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de gebruiker is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Traycon Projecten B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Traycon Projecten B.V. de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Traycon Projecten B.V. of door de door Traycon Projecten B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Traycon Projecten B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5                  Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Traycon Projecten B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Traycon Projecten B.V. de opdrachtgever hiervan van te voren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Traycon Projecten B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking tot lid 3, zal Traycon Projecten B.V. geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de gebruiker kan worden toegerekend.


Artikel 6                  Contractduur/uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Traycon Projecten B.V. en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7                  Klachten

 1. Om geldig te zijn dienen klachten per aangetekende brief of per mail naar Traycon Projecten B.V. te worden gestuurd.

 

Artikel 8                  Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Traycon Projecten B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever niet, niet tijd of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Traycon Projecten B.V. de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.
 3. Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door gebruiker ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de voreringen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Traycon Projecten B.V. heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Traycon Projecten B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Traycon Projecten B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Traycon Projecten B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling van 7 dagen na factuurdatum.

                 

Artikel 9                  Eigendomsvoorbehoud    

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Traycon Projecten B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruikers gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallen zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Traycon Projecten B.V. geleverde zaken, die onder lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10                Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Antoon Vissers van Traycon Projecten B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Traycon Projecten B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Traycon Projecten B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Traycon Projecten B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 aansprakelijkheid.

 

Artikel 11                Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Traycon Projecten B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Traycon Projecten B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Traycon Projecten B.V, zal Traycon in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Traycon Projecten B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12                Opschorting en ontbinding

 1. Traycon Projecten B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In dit geval is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Traycon Projecten B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Traycon Projecten B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Traycon Projecten B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Traycon Projecten B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13                Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Traycon Projecten B.V. aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijk staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Traycon Projecten B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, bij de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 14                Aansprakelijkheid

 1. Indien Traycon Projecten B.V. aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Traycon Projecten B.V. aansprakelijk is voor directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Traycon Projecten B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen wat onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte met een maximum van €000,-.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Traycon Projecten B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Traycon Projecten B.V. toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten gemaakt, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Traycon Projecten B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Traycon Projecten B.V. of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15                Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Traycon Projecten B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever van Traycon Projecten B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16                Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 17                Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Traycon Projecten B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Traycon Projecten B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Traycon Projecten B.V. worden daaronder begrepen.
 3. Traycon Projecten B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Traycon Projecten B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding aan de andere partij.
 5. Voor zover Traycon Projecten B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Traycon Projecten B.V. gerechtig om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18                Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Traycon Projecten B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Traycon Projecten B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Traycon Projecten B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19                Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Traycon Projecten B.V. de rechten en bevoegdheden die door hen toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Traycon Projecten B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Traycon Projecten B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Traycon Projecten B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegekomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20                Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Traycon Projecten B.V., medewerkers van Traycon Projecten B.V. of ondernemingen waarop Traycon Projecten B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep op heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 21                Meerwerk

 1. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Traycon Projecten B.V. en de opdrachtgever overeengekomen te worden en indien mondeling overeengekomen schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Indien de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeenkomen werk wenst, zal Traycon Projecten B.V. de opdrachtgever altijd en tijdig vooraf op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.


Artikel 22                Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Traycon Projecten B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Traycon Projecten B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Traycon Projecten B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.